Ang Pariseo at ang Kolektor

May dalawang lalaking nagtungo sa templo upang manalangin. Ang una ay ang pariseo at ang ikalawa ay ang kolektor ng buwis.

Tumayo nang tuwid ang pariseo at nagdasal.

"Nagpapasalamat po ako, Panginoon, na ako ay hindi sakim, mandaraya, at babaero na tulad ng iba. Nagpapasalamat ako na di ako tulad ng kolektor ng buwis na iyon. Nag-aayuno ako nang dalawang araw bawat linggo at ibinibigay ko sa iyo ang ika-sampung bahagi ng aking kinikita."

Ang kolektor ng buwis naman ang tumayo sa di-kalayuan at ni hindi maitaas ang kanyang mukha sa kalangitan. At habang nagdarasal nang taimtim, bahagyang pinapalo niya ang kanyang dibdib.

"Panginoon, maawa po kayo sa akin na isang makasalanan!"

"Sinasabi ko sa inyo," wika ni Jesus, "ang kolektor at hindi ang pariseo ang pakikinggan ng Diyos. Dahil ang sinumang itinataas ang sarili ay ibinababa, at ang ibinababa ang sarili ay siya namang itinataas."

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....