Ang Mambububuyog

May isang mambububuyog o tagapag-alaga ng mga Bubuyog na masigasig na taga-ipon ng pulot. Kapag naghahanap ng nektar at polen ang mga Bubuyog ay kinukuha ng mga tagapag-alaga ang mga nagawa nang pulot sa mga pulutpukyutan. Laging may iniiwang sapat na pulot ang tagapag-alaga upang magpatuloy sa pagpupulot pukyutan ang mga Bubuyog.

Isang araw habang naghahanap ng polen ang mga Bubuyog at dumadalaw sa mga kamag-anak ang tagapag-alaga ay may magnanakaw na pumasok sa pukyutan. Kinuha ng magnanakaw ang lahat ng pulot. Sinira rin niya ang lahat ng pukyutan.

Nang magbalik ang tagapag-alaga ay galit na galit ito sa pagnanakaw at paninirang ginawa sa kaniyang pukyutan. Pinilit na pagdugtung-dugtungin ng tagapag-alaga ang pukyutang winasak.

"Napakasama ng ugali. Ninakaw na niya ang lahat ng pulot, sinira pa ang pukyutan ng mga alaga kong Bubuyog," masamang-masama ang loob na bulong ng tagapag-alaga. "Napakababait ng mga Bubuyog ko. Ang mga pulot na handog nila sa akin ay naipagbibili ko sa maraming parokyano."

Habang pinupulot ang nawasak na mga pukyutan ay narinig ng tagapag-alaga ang tila businang mga ugong ng mga Bubuyog na papadating. Nang makita ng mga Bubuyog na wasak na ang kanilang mga pukyutan ay inakala nilang ang tagapag-alaga ang may kagagawan. Sama-sama nilang pinagkakagat ang tagapag-alaga sa kamay, sa leeg, sa mukha.

"Magsitigil kayo!" galit na sigaw ng tagapag-alaga. "Hindi ako kundi ang magnanakaw ang sumira ng inyong pukyutan."

Napatigil ang mga Bubuyog at atentibong nakinig sa amo nila.

"Hindi makatarungang ako na nag-alaga sa inyo ang mananagot sa pagkasira ng mga pukyutan. Pinakawalan ninyo ang buhong na magnanakaw. Bakit ako ang inyong pagbibintangan? Hindi kayo makatarungan."

Aral: Upang maging makatarungan magsuri tayo at huwag magbintang.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....