Mga Bugtong Na May Sagot - Page 124

Bugtong #862
Ihip higop ang kailangan
Upang ang musika ay mapakinggan.
Bugtong #863
Kung puno na ang itaas ng bahay
Dito tayo iniistima ng maybahay.
Bugtong #864
May paa'y walang baywang,
May likod walang tiyan.
Bugtong #865
Nasa komedor at sala
Nasasandalan at napagpapahingahan
Gamit mo kung nagmamakinilya
O nagsusulat ka sa mesa.
Bugtong #866
Upuang may kamaharlikaan
Maraming adorno at kaborloloyan.
Bugtong #867
Pagkain dito ay dekorasyon lamang
Nagsisilbing pobreng sabitan.
Bugtong #868
Malaking tahanan, hindi tinitirhan.