Mga Bugtong Na May Sagot - Page 133

Bugtong #925
Kailangang basagin ang dulo
Upang masipsip ng nguso mo.
Bugtong #926
Kinain nang kinain
Nang bilangin ay husto pa rin.
Bugtong #927
Isang bahay na bato
Ginagataan ng lola ko.
Bugtong #928
Sundalong bakal, kabukiran ay pinapatag
Hinihiwalay nito mga batong nakalatag.
Bugtong #929
Sundalong patpat,
Insekto sa ulo ay pinupuksang ganap.
Bugtong #930
Berdeng dahon kapag natuyo
Ginagayat, binibilot at sinusubo.
Bugtong #931
Kung kahoy ang iyong kailangan
Ito ang tindahang iyong pupuntahan.