Ang Mabuting Alipin

Alila man, o alipin,
Siya'y tao rin;
Hindi dapat dustain,
Kundi dapat mahalin.

Sa maghapo'y gumagawa,
Hindi maghihintay-awa,
O malaking pagpapala
Kung hindi ng pag-unawa.

Alila man, o alipin,
Siya ay napapagod rin;
Sa marami niyang gawain
Kaya nga't tulungan natin.

See also