Ulirang Dyanitor

Buksan mo ang tarangkahan
Nitong aming paaralan
Iyo na bang nadiligan
Ang magandang halamanan?

Nawalis mo na bang lahat,
Mga basura at kalat,
Ang mga papel at balat,
Paglilinis mo ba'y sapat?

"Opo" ang lagi nang tugon
Ng masipag na dyanitor;
Siya ang tapat nating katulong
Gumagawa sa maghapon.

See also