Mga Salawikain - Page 49

Salawikain #337
Sa mata ng nauuhaw
Lahat ng tubig ay malinaw.
Salawikain #338
Magsabi na sa matanda
huwag lamang sa bata.
Salawikain #339
Ang mapuputing buhok ay tanda ng kabatiran
at ito'y lalong pinagaganda ng ating paggalang.
Salawikain #340
May matandang kulang-isip,
at may batang hustong bait.
Salawikain #341
Tuso man daw ang matsing ay napaglalalangan din.
Salawikain #342
Ang matsing damtan man ng sutla, matsing din ang mukha.
Salawikain #343
Kung ang matsing ma'y marunong,
Lalo't higit ang isang pagong.