Mga Bugtong Na May Sagot - Page 100

Bugtong #694
Isang tingting na kay tigas
Nang ikiskis ay nagdingas.
Bugtong #695
Koronang mapula ay katulad nito
Lagi nang nakakabit sa ulo.
Bugtong #696
Patpat ay biglang bumukadkad
May hangin ang magandang dilag.
Bugtong #697
Isda sa ilog ay nakukuha mo I
Tantang-tantangin lang ang instrumento.
Bugtong #698
Laro itong pinagkakatuwaan
Ng bata at matanda man
Ang taya ay pipiringan
Pamalo ay tangan-tangan
May inaasinta sa kaltaasan.
Bugtong #699
Hatak dito, hatak doon,
Inaatadong masa aking hinaharinahan
ipinapasok sa mainit na kulungan.
Bugtong #700
Pukpok dito, pukpok diyan,
Bakal ay pinapantay
Matitigas na bisig na panghanapbuhay