Mga Bugtong Na May Sagot - Page 117

Bugtong #813
Di na dapat pakuluan
Upang pabulain lamang.
Bugtong #814
Kawaling bumubula
Wala namang naggagata.
Bugtong #815
Labanan ito ng pupugan
At matulis na tari ng kamatayan.
Bugtong #816
May pusong kulay pula
Kakabit ng mga daliring nakahilera
Bugtong #817
Mga daliring magkakadikit
Di naman makakapit.
Bugtong #818
Tumayo si Tarsan,
Nagsilayo ang mga Indiyan.
Bugtong #819
Hindi ito sag-three o sag-two
Pero kasama ito ng bangka mo
Alon ay hinahawan nito.