Mga Bugtong Na May Sagot - Page 45

Bugtong #309
Sa alinmang timpalak
Sa mga kalahok, ito ang hinahanap.
Bugtong #310
Dito nagtatago ang mga sasakyan
Habang ang mga tao'y nasa higaan.
Bugtong #311
Botelyang minimitsahan
nagpapaliwanag sa sambahayan.
Bugtong #312
Maputing gatas ang katulad niya
Galing pa sa niyog na malasa.
Bugtong #313
Mula sa niyog ang malapot na pintura
Ipinipinta sa ginatan kaya luminamnam.
Bugtong #314
Nagsaing si Hudas,
Kinuha ang hugas,
Itinapon ang bigas.
Bugtong #315
Tubig na pinagpala,
Walang makakuha
Kundi munting bata.