Mga Bugtong Na May Sagot - Page 70

Bugtong #484
Aling bungangkahoy sa mundo
Ang balat ay kuwero?
Bugtong #485
Nagtataasang gusaling pangkaharian
Tinitirhan ng mga dugong mahal.
Bugtong #486
May palikuran naman
Tuktok niya ay dinudumihan.
Bugtong #487
Mga sundalo silang gulok ang panlaban
Pumunit ng sedula at nanindigan.
Bugtong #488
Kapag napagprituhan na
Isinasabit ang tenga.
Bugtong #489
May isang sungay na ang bisiro
Hindi pa naman toro.
Bugtong #490
Walang ulo, walang mata,
May bibig na laging umaariba
At isang tenga na bubuka-buka.