Ang Guryon (Saranggola)

Tanggapin mo, anak, itong munting guryon,
na yari sa patpat at "papel de Hapon,"
magandang laruan, pula, puti, asul,
na may pangalan mong sa gitna naroon.
Ang hiling ko lamang, bago paliparin
ang guryon mong ito ay pakatimbangin,
ang dulo at paulo ay sukating magaling
nang hindi umikit o kaya'y kumiling.
Saka umihip ang hangin, ilabas
at sa itaas bayaang lumipad;
datapwa't ang pisi ay tibayan mo, anak,
at baka lagutin ng hanging malakas.
Ibigin man at hindi, balang araw ikaw
ay matutuksong makipag-agawan;
makipaglaban ka, subali't tandaan,
na ang nagtatagumpay ay ang pusong marangal.
At kung ang guryon mo'y sakaling madaig,
matangay ng iba o kaya'y mapatid;
kung saka-sakaling di na makabalik,
maawaing kamay nawa ang magkamit.
Ang buhay ay guryon: marupok, malikot,
maagaw at umagaw saan man sumuot....
Oh, paliparin mo at ihalik sa Diyos,
bago tuloy-tuloy sa lupa ay sumubsob.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....