Ang Kawayan At Anahaw

Sa gilid ng isang malawak na parang
Ay mayroong' mataas na punong Kawayan:
Ang Kawayang ito ay may kaagapay
Na isang mababa't mahinhing Anahaw...

Minsan, ang Kawaya'y palalong nagturing
Sa abang Anahaw na kanyang kapiling:
"Ano ka't ayaw mong pumantay sa akin
Nang hindi ka tila kawawang malasin?"

"Tingna mo't sa aking tayog na nasapit
Ay hahalikan ko ang bughaw na langit;
Aking natatanaw sa buong paligid
Ang bundok, ang dagat, ang talon, ang batis!"

"Ako nga'y mababa," sagot ng Anahaw
Na tinitingala ang punong Kawayan...
"Datapwa't sa aking abang kababaan
kaya napapansing mataas kang tunay!"

"Saka kung ako man sa tingin ma'y hamak,
Ay matatag naman kahi't humabagat;
Sa hampas ng bagyo'y hindi mabagabag."
Ang pagkakatayong halos walang tinag,

"Hindi katulad mo, nagpapakatayog,
Subali't sa Hangi'y napabubusabos;
Kung saan hutukin, doon nahuhutok,
At yukong parating napahihinuhod!"

Ang usapang iyan kung uunawain,
Sa tao'y ganito ang nahahabilin:
"Higit na dakila ang hamak sa turing
Na mayroong matatag nang Simulain!"

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....