Ang Lupa Biyaya Ni Bathala

Ito'y lupa... lupang galing kay Bathala.
Isang kayamanang hindi masisira;
Lupang sa paningin ay hamak na lupa
Ngunit masasabing hamak na dakila;
Dakila sapagka't ang mga biyaya
Ng Sangkatauha'y dito nagmumula;
Ang Sankalupaa'y saganang-sagana
Sa pangangailangan ng bawa't nilikha;
Kaya nga, ang lupa'y yamang pinagpala
Na lahat ng tao'y nagsisipagnasa.

Tayo'y tao... taong buhat sa kawalan
Kinipil na putik ng katalagahan;
Alabok ng lupang may buto, may laman,
May diwa, may puso't hininga ng buhay;
Mga sangkap itong naging kabuuan
Ng taong ang Diyos ang naging larawan;
Sapagka't ang tao'y may hustong isipan,
Walang kasiyahan sa lahat ng buhay;
Tao palibhasang may imbot sa yaman,
Ang lupang ninasang maging aring tunay.

Itong kalupaa'y ating natatalos
Na kayraming bagay ang inihahandog;
Nakikita nating ang maraming bundok
Na sa ginto't bakal ay mayamang lubos;
Sa lawak ng bukid na hindi masayod,
Gintung-gintong kulay ang palay na hinog;
Ang sariwang gulay sa mga bakod,
Sa pagod na diya'y nag-aalis-pagod;
Ano pa't ang lupa'y pamana ng Diyos
Na batis ng buhay na di matatapos.

Ang lupa't ang tao'y laging magkaugnay,
Na ang pagkaugpong, walang katapusan;
Pana at palaso ang nakakabagay,
Ang isa sa isa'y sadyang kailangan:
Mawala ang tao - ang lupay tiwangwang,
Mawala ang lupa - ang tao'y mamamatay
Patotoo itong ang gulong ng buhay
Ay nagpapatuloy sa pagtutulungan;
Tumutulong sa kapwa ay kadakilaan,
Magkait sa kapwa'y isang kasakiman.

Sa tao, ang lupa'y kayamanang likas
Na habang panaho'y kaaki-akibat.
Mayaman ang lupa't sa yamang nagkalat,
Patuloy ang buhay, ang sigla, ang lakas;
May batis, may sapa, may ilog, may dagat,
May mga bukiri't gubat na madawag;
Ang lahat ng ito'y may dulot na bukas
Sa mga nilikhang may tiyaga't sipag;
Sa mukha ng lupa tayo inianak,
Sa sukat ng lupa tayo magwawakas.

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....