Kalayaan

Iyang ibong pipit ay iyong kulungin,
Pakanin maghapon, bigyan ng inumin;
Kahit suyuin pa at pakamahalin,
Aywan ba't ang nasa ay makaalpas din.

Ang tao, ipiit sa palasyong kristal,
Dulutan ng aliw, ng sarap, ng dangal;
Pilit ding titigib ang sakbibing lumbay.
Nagnanasa pa ring tumakas pagkuwan.

Ang ating pa nga bang bansang sakdal dilag
Ang sa kalayaan ay hindi maghangad...
Bayang walang laya ay siil at hubad,
Sa sariling lupa'y busabos na ganap!

Walang kasintamis ang maging malaya
Ang kaapihan mo'y tumitighaw, nawawala,
Dito'y walang imbi, dito'y walang dusta,
Sa sikat ng araw parating sagana!

See also

This website is dedicated to all Filipino people who love their country, the Philippines.

The purpose of this website is to help all Filipinos, most importantly the Filipino students in their upbringing, not just in their studies in schools, but also during their leisurely time online. Who said fun is all about playing games?

Currently, we have articles about Filipino folklore including short stories, fables, parables, myths, and legends. Biographies of Filipino national heroes and other famous people in Philippine history that are written both in Tagalog and English are also available.

Soon to include information about Filipino games here in the Philippines, from the old traditional games that children used to play, to the most latest online games now being played at their very own homes or in an Internet Cafe such as Level Up's games Ragnarok and Crazy Kart, e-Games' Ran Online....