Mga Salawikain - Page 4

Salawikain #22
Batas ng embudo ang nais matupad,
madali sa papasok, mahirap sa palabas.
Salawikain #23
Bulang tubig ang kapara
Nawawala kapagdaka.
Salawikain #24
Di man makita ang apoy, sa aso ay matutunton.
Salawikain #25
Di matawag na dimonyo at di marunong manukso.
Di naman masabing santo't di maalam magmilagro.
Salawikain #26
Habang dumadami ang panukala,
Lalong umuunti ang nagagawa.
Salawikain #27
Habang lumalaki ang saklaw ng daliri
Ang nadadakot mo'y lalong umuunti.
Salawikain #28
Hindi kakamot sa ulo ang babaing walang kuto.