Mga Salawikain - Page 5

Salawikain #29
Hirap man ang katawan
Huwag lang sa kalooban
Salawikain #30
Huwag kang humagis
Nang di kagisan;
Ang masama sa iyo
Huwag gawin sa kapwa mo.
Salawikain #31
Ibig man ng isa't ang isa'y aayaw.
Lisya sa matuwid, kapangyarihan man.
Salawikain #32
Iwasto ang kamalian,
Sa halip na pagtawanan.
Salawikain #33
Kapag aali-aligid ang lawin
Tangkang may daragitin.
Salawikain #34
Kapag lipos na ang kahirapan
Tandaang malapit na ang kaginhawahan.
Salawikain #35
Kapag pinangatawanan
Sapilitang makakamtan.