Bayanihan

Lahat ng may bahagi sa balakin
ay may bahagi rin sa ibubunga;
di mahalaga kung ano mang gawain
ang maukol sa kahit sino pa.

May tao nang naghalo ng purik
may tao nang bumuhat ng bato;
wala pang alipin o panginoon
na nakapagtayo nang di nagtulong.

Sa pagtatayo ng dampa para sa ulan
o sa pagtatayo ng maharlikang bagay;
sa sama-sama lamang na bayanihan
naitatayo ng lahat ang iisang bagay!

See also